Junta del Patronat

És el màxim òrgan de govern de la institució i el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any.

Està format per vuit patrons amb veu i vot: com a president l’Alcalde de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors del consistori municipal, el secretari designat pel Patronat i quatre veïns de Sitges, un dels quals es l’administrador de la institució. També en són membres, amb veu però sense vot, la Superiora de la Província de Catalunya de l’Institut de les Missioneres de la Immaculada Concepció i els antics administradors de la Fundació. A les juntes del Patronat també hi poden assistir, si l’administrador ho creu necessari, el director de la Residència i/o el gerent de la Fundació.
Actualment integren el Patronat les següents persones amb veu i vot:

A nivell institucional, la Fundació ha experimentat els canvis següents:
A data 10/11/2017, la Patrona veïnal i Secretària de la Fundació  la sra. Neus Gironès Biarnès, va renunciar al càrrec de Secretarìa. Aquest càrrec el va assumir el sr. Fernando Escura Serés.

A data 3/05/2018, el ple de l’Ajuntament va aprobar com a nous patrons veïnals al sr. Ignacio Benazet Navarro, al sr. Helios-Heràclito Ameal i Miranda i al Sr. Fernando Emigdio Herraiz Philip , en substitució de la sra.  Neus Gironès Biarnès ,el sr. Miquel Marzal Ortiz i el sr. Oriol Ripoll Pañella

Membres actuals:
Miquel Forns i Fusté, alcalde de Sitges i president de la Fundació de l’Hospital.
Josep Pausas i Mas, rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.
Fernando Herraiz i Philip, administrador de la Fundació de l’Hospital.
Xavier Nin i Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació.
Ignacio José Benazet Navarro, representant veïnal
Ignacio José Benazet Navarro, representant veïnal
Fernando Emigdio Herraiz Philip, representant veïnal
Fernando Escura Serés, secretari de la Fundació (amb veu però sense vot)