Junta del Patronat

És el màxim òrgan de govern de la institució i el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any.

Està format per vuit patrons amb veu i vot: com a president l’Alcalde de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors del consistori municipal, el secretari designat pel Patronat i quatre veïns de Sitges, un dels quals es l’administrador de la institució. També en són membres, amb veu però sense vot, la Superiora de la Província de Catalunya de l’Institut de les Missioneres de la Immaculada Concepció i els antics administradors de la Fundació. A les juntes del Patronat també hi poden assistir, si l’administrador ho creu necessari, el director de la Residència i/o el gerent de la Fundació.
Actualment integren el Patronat les següents persones amb veu i vot:

A nivell institucional, la Fundació en aquesta any 2013 ha experimentat una sèrie de canvis significatius, que es descriuen tot seguit:
A 26 de març de 2013 deixen vacants els seus càrrecs l’Administrador, Antoni Baqués,  els Patrons Veïnals, Joan Butí, Jordi Ragon i Jordi Matas, i la Secretària del Patronat, Silvia Parcerisas.
En aquesta data de 26 de març, assumeix el càrrec d’Administrador en funcions, el President de la fundació, el Batlle de Sitges Miquel Forns.
A data 2 de juliol de 2013, assumeixen els càrrecs d’Administrador, Fernando Herraiz i Patrons veïnals, Neus Gironés, Miquel Marzal i Oriol Ripoll.

Membres actuals:
Miquel Forns i Fusté, alcalde de Sitges i president de la Fundació de l’Hospital.
Josep Pausas i Mas, rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.
Fernando Herraiz i Philip, administrador de la Fundació de l’Hospital.
Marc Martínez i Rex, regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital.
Vinyet Lluís i Pàmies, regidora de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital.
Oriol Ripoll i Panyella, representant veïnal.
Miquel Marzal i Ortiz, representant veïnal.
Neus Gironès i Biarnés, representant veïnal i secretària de la Fundació de l’Hospital.
Maria Eulàlia Freixas i Ferrer, representant de les monges concepcionistes (amb veu però sense vot).