El Patronat de la Fundació

És el màxim òrgan de govern de la institució i el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any.
Està format per vuit patrons amb veu i vot: com a president l’Alcalde de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors del consistori municipal, el secretari designat pel Patronat i quatre veïns de Sitges, un dels quals es l’administrador de la institució. També en són membres, amb veu però sense vot, la Superiora de la Província de Catalunya de l’Institut de les Missioneres de la Immaculada Concepció i els antics administradors de la Fundació. A les juntes del Patronat també hi poden assistir, si l’administrador ho creu necessari, el director de la Residència i/o el gerent de la Fundació.

La Presidenta actual és Aurora Carbonell i Abella  alcaldesa de Sitges