Junta del Patronat

És el màxim òrgan de govern de la institució i el responsable últim de marcar les polítiques i estratègies que cal seguir, vetllant en tot moment perquè s’acompleixen escrupolosament els estatuts. Es reuneix un mínim de quatre vegades a l’any. Està format per vuit patrons/nes amb veu i vot: cucom a president/a l’Alcalde/essa de Sitges, com a vicepresident el Rector de la Parròquia, i com a vocals dos regidors/es del consistori municipal, el/la secretari/a designat pel Patronat i quatre veïns/es de Sitges, un dels/de les quals es l’administrador/a de la institució. A les juntes del Patronat també hi poden assistir, si l’administrador/a ho creu necessari, el/la Director/a General , el/la Director/a de la Residència i el Director/a Financer i d’Immobles.

Membres actuals:

Aurora Carbonell Abella | Alcaldessa de Sitges i presidenta de la Fundació de l’Hospital.

Josep Pausas i Mas | Rector de la Parròquia de Sitges i vicepresident de la Fundació de l’Hospital.

Albert Oliver-Rodés Sen | Administrador de la Fundació de l’Hospital

Julia Vigó Pascual | Regidora de Benestar i família de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital

Ignasi Rubí González | Regidor de l’Ajuntament de Sitges i vocal de la Fundació de l’Hospital

Fernando Emigdio Herraiz Philip | Representant veïnal

Ignacio José Benazet Navarro | Representant veïnal

Anna Grimau Bigaire | Representant veïnal

Fernando Escura Serés | Secretari de la Fundació (amb veu però sense vot)